رتـــبه هـــای بـــرتـــر کنـــکـــور ســـراســـری


رشـــــته ریـــاضی و فیــــزیــــک

پیمان قاسمی
مائده-بهجت-آبادی
شاولی-شهسواری
زهرا-فتوحی

رشـــــته علــــــــوم انســـــــــانــــی

صحبت های وحید حامد در رابطه با کنکور
علی-محمدی
صحبت های محمدرضا سلطانی در رابطه با کنکور
سید-رضا-میررکنی
علی-احمدی
صحبت های ملیکا برقی زاده در رابطه با کنکور
فاطمه-نوردی
علی-حسین-مردی
مبینا عاشوقی
صحبت های عاطفه مخدومی در رابطه با کنکور
مهسا-نور-زاده

رشـــــته علـــــــــوم تــــــجربـــی

صحبت های حسین نعمتیان در رابطه با کنکور
مهران-نعمتی-زاده
علی-انبارلو
مهشید-زنگنه
پریا-معتمد
صحبت های مریم فلاحت نژاد در رابطه با کنکور
ملیکا-سادات-احمدی
ماناگل-کیال
تارا-طهماسبی
نسیم برزگر-رتبه برتر کنکور سراسری
مریم-محمدی
زهرا-شیری
زهرا رفیع پرهیزگار
مریم-شیرانی
فائزه-کشاورز
فیروزه-فیروزکوهی
آیرین-سرحدی
شادی-اصلاح
علی-بدیع-الزمان