کارگاه های روان شناسی

کارگاه های روان شناسی در جهت آموزش حرفه ای و کاربردی برای عموم مردم (کارمند، زنان خانه دار، زوجین، دانشجو و...) در راستای بهبود عملکردهای اجتماعی، روانی، رفتاری و شغلی افراد برگزار می شود. کارگاه ها دارای بخش هایی که شامل آشنایی با موضوع عنوان شده، آموزش راهکارها و تکنیک های مربوطه و... با هدف یادگیری و کاربرد آن ها در زندگی فردی جهت رسیدن به حال خوب و مهارت های زندگی طراحی شده است.

  • کارگاه حال خوب
  • کارگاه کنترل خشم
  • کارگاه زندگی لذت بخش با درک دنیای احساسی و منطقی زوجین
  • کارگاه زندگی شاد
  • کارگاه انگیزه تحصیلی
  • کارگاه مهارت درک دنیای کودکان
  • کارگاه اعتماد به نفس