کلینیک اختلالات بالینی

یکی از شایع ترین مشکلات مربوط به روح و روان افراد جامعه ایران، ناهنجاری های روحی و روانی است که بعضا ارتباط با بیماری های جسمانی هم دارند که متاسفانه در خیلی از موارد موجب بروز رفتارهای پرخطر می شود و ارداه ی رفتاری را از فرد می گیرد. روان شناسان از آن ها به عنوان اختلالات بالینی یاد می کنند که انواع آن ها در ذیل نام برده شده است.

اختلالات عصب شناختی

اختلالات شخصیت