کلینیک روان سنجی و اندازه گیری

این واحد از کلینیک با هدف سنجش و ارزیابی در زمینه شخصیت، هوش، حافظه، توانمندی های فردی و کارکرد های شناختی مشغول خدمت به مراجعین و متخصصان ارجمند است و با استفاده از ابزارهای به روز دنیا( که توسط پژوهشگران ایرانی در حال هنجاریابی ابزار های مناسب با توجه به بافت بومی، فرهنگی و اجتماعی ایران می باشد) در حوزه اندازه گیری سطح و شناخت مشکلات برای کمک به بهبود درمان و همچنین کمک در راستای تصمیمات مهم افراد برای زندگی خود (مانند هدایت تحصیلی، انتخاب شغل و مسیر زندگی) به فعالیت پرداخته است. مرکز مشاوره و روان شناسی مخدومی مجهز به دستگاه های پیشرفته نوروفیدبک، دستگاه مربوط به تحریکات و اندازه گیری الکترواسفانوژی  و مجموعه ای از تست ها و آزمون های روان شناسی و روان شناختی در جهت سنجش و اندازه گیری در این زمینه اقدامات حرفه ای خود را به انجام می رساند.

آزمون هوش

استعدادیابی

حافظه

تمرکز

شخصیت شناسی

و ...