کلینیک مشاوره تحصیلی

این کلینیک به پشتوانه همکاری با موسسه بین المللی آموزشی مخدومی از تجارب و مهارت های مشاوران خبره آن بهره برده و با تلفیق و ترکیب آن ها با آموزه های روان شناسی، اقدام به رفع موانع ذهنی و تقویت مهارت های تحصیلی، انتخاب رشته و هدایت تحصیلی با روش های کار آمد علمی و دور از فضای سنتی مشاوره تحصیلی در ایران برای دانش آموزان و دانشجویان نموده است.

نوروفیدبک در زمینه تحصیلی

استفاده از سیستم نوروفیدبک برای ارتقای سطح عملکرد دانش آموزان و دانشجویان، برای ایجاد توجه و تمرکز بیشتر در دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد انگیزه استفاده می شود، که در نهایت منجر به ایجاد حس آرامش بیشتر و تمرکز بر برنامه ریزی های انجام شده می شود.

از نوروفیدبک جهت کاهش اضطراب و استرس آزمون برای دانش آموزان و دانشجویان استفاده می شود.

روان سنجی و تشخیص موانع ذهنی

تعامل اولیا مدارس با دانش آموز

تعامل والدین با دانش آموز

هدایت تحصیلی و آشنایی با شغل متناسب و بازار کار

انتخاب رشته کنکور

رتبه برتری کنکور

ارتقا معدل