کلینیک کودکان استثنایی

با آگاهی به این نکته قابل توجه که موقعیت و شرایط فردی و اجتماعی خانواده کودکان استثنایی متاثر از وضعیت عزیزانشان است که ما را به سمت این هدف سوق داد که، کلینیک کودکان با نیاز های ویژه را در راستای بررسی مسائل و مشکلات خانواده این کودکان و در جهت توانمند سازی آن ها در زمینه های اختلالات رفتاری، اضطرابیو یادگیری راه اندازی کنیم.

این کلینیک با بهره گیری از آزمون های روان شناختی و آموزش های حرفه ای و کاربردی برای کودکان و والدین مسیر راحت تری را برای حضور بهتر در جامعه به ارمغان می آورد.

بچه ها با نیاز های ویژه هم حق زندگی دارند.