١-زوجین به فاصله کوتاهی از یک فقدان معنی دار با هم آشنا شوند یا ازدواج کنند.

٢-آرزو دور شدن از یک نفر در خانواده پدری عاملی برای ازدواج باشد.

٣-پیشینه همسران به طور معناداری بـه لحـاظ مـذهبی ، تحصیلی ، طبقـه اجتماعی، قومیت و سن متفاوت باشد .

۴-زن و شوهر از جمع خواهر و برادری ناسازگار برخاسته باشند.

۵-زن و شوهر یا خیلی نزدیک به خانواده هایشان و یـا خیلی دور از آنهـا سـکونت داشـته باشند.

۶-زن و شوهر به لحاظ مالی یا عاطفی به خانواده های خود وابسته باشند. و از لحاظ اقتصادی هزینه شروع زندگی را هم ندارند.

٧-ازدواج قبل از سن بیست سالگی

٨-مدت آشنایی و یا نامزدی کمتر از شش ماه باشد و یا اینکه بیشتر از سـه سـال بـه طـول انجامد.

٩-مراسم ازدواج بدون حضور خانواده یا دوستان فعلی انجام شود.

١٠-زن، قبل از ازدواج حامله شود یا در خلال سال اول ازدواج حامله شود.

١١-همسران .دوره کودکی یا نوجوانی خود را دوره ای ناشاد و بد محسوب کنند.