والدین سهل گیر

از ویژگی های این خانواده می توان به ، بی توجهی به آموزش های رفتارهای اجتماعی اشاره نمود. در این در این نوع خانواده دخالت در کارهای یکدیگر معنا ندارد، چرا که به تعداد افراد خانواده می توانند نظر ات مختلفی بدهند . گرچه کودکان خانواده های سهلگیر دارای استقلال فکری و عملی هستند ، ولی به سبب هرج و مرج ، نوعی تزلزل روحی در آنها به چشم می خورد ، زیرا هرکس به منافع خود توجه دارد نه به منافع عمومی خانواده ، و همین موارد باعث بی بند و باری کودکان شده و سبب می شود آنان نسبت به زندگی احساس مسئولیت نکنند . در نتیجه این کودکان قادر به ارتباط صحیح و زندگی اجتماعی نیستند و در جامعه همیشه با مشکلات اخلاقی و اجتماعی مواجه می شوند.

والدین سخت گیر و مستبد

در این خانواده ها، بر قدرت و سخت گیری والدین بیش از اندازه تأکید می شود. والدین اطاعت بی چون و چرا می خواهند . فرد مستبد می تواند هم پدر یا مادر باشد، تصمیم گیرنده و تعیین کننده برای دیگر اعضای خانواده باشد و آنچه را مطابق میل و دلخواه خود اوست به انجام می رساند. پدر مستبد حتی برای کارهای مربوط به کودکان ، امیال آنها را در نظرنمی گیرد و بنابراین کودکان از حقوق خاص خود بهره مند نمی شوند . فرزندان این گونه خانواده ها کمتر به خود متکی بوده، خلاقیت کمی دارند و از این که بخواهند کاری انجام دهند احساس ترس دارند.کودکانی که در خانواده سختگیر بزرگ می شوند ، معمولاً مطیع و فرمانبردارند ، ولی در اکثر موارد رفتار آنها توأم با پرخاشگری است. این کودکان احساس ناامنی می کنند و ازخود استقلا ل کافی ندارند . آنها در بین همبازی های خود محبوبیت زیادی را به دست نمی آورند ؛ برای حقوق دیگران احترام قائل نمی شوند ؛ در برابر انتقاد بزرگ تر ها بی تفاوت اند و از ثبات عاطفی کمی برخوردار هستند ، و سرانجام این که گرایش بیشتری به انحرافات اخلاقی از خود نشان می دهند . این نوع کودکان معمولاً در کارهای گروهی شرکت نمی کنند و افرادی ضعیف النفس بوده و از قبول مسئولیت خودداری می کنند و به طور کلی نسبت به بزرگسالان بدبین هستند . این کودکان در سنین نوجوانی بیشتر اوقات خود را با همسالانی می گذرانند که به انحرافات اجتماعی سوق دارد.